Tin đào tạo

- Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ kế hoạch học tập năm học 20201-2022;

Cơ sở Quảng Ninh triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2022 cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Ban QLĐT&CTSV;

Giáo viên CN

23/06/2022

2

- Sinh viên tự đánh giá các học kỳ bổ sung (với sinh viên các khóa khác) (nếu có);

- Đánh giá KQRLSV toàn khóa;

- Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng;

- Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN

Sinh viên

23/06/2022
đến 25/06/2022

3

-  Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa tại Cơ sở Quảng Ninh

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

25/06/2022
đến 27/06/2022

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa tại Cơ sở Quảng Ninh;

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Khoa cho Hội đồng ĐGKQRL cấp Trường tại CSQN

Hội đồng cấp Khoa tại CSQN

Từ 27/06/2022
đến 28/06/2022

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn Cơ sở

Ban QLĐT&CTSV

Từ 28/06/2022
đến 29/06/2022

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Trường tại CSQN

-  Công bố KQRL dự kiến

-  Giải đáp thắc mắc, khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV

Hội đồng cấp Trường tại CSQN

Dự kiến 30/06/2022

Hướng dẫn chi tiết XEM TẠI ĐÂY

Our website is protected by DMC Firewall!